baner

prežívate náročné životné obdobie v rodine alebo v práci

ste zaplavený stresom, trpíte úzkosťou, strachom, obavami

prestali ste sa tešiť zo života, máte tendenciu vidieť okolité dianie, seba, či svoju budúcnosť negatívne, depresívne

trpíte bolesťami hlavy, žalúdka, nechutenstvom, alebo sa prejedáte, mávate problémy so spánkom, iné telesné problémy

dlhodobo sa liečite na somatické ochorenie

trápi vás partnerský problém, alebo prežívate manželskú krízu, máte problémy s výchovou detí

potrebujete špeciálne psychologické vyšetrenie

chcete sa viac spoznať a pracovať na svojom osobnostnom rozvoji, viac sa starať o svoje duševné zdravie

Vezmite svoj život do vlastných rúk

Ponúkame odbornú psychologickú a psychoterapeutickú pomoc v príjemnom prostredí novej ambulancie. Pružné termíny a v čase, ktorý vám vieme prispôsobiť.


Spravte prvý krok, s obdivom a úctou k vášmu odhodlaniu sme pripravení vás sprevádzať riešením náročných situácií a prispieť tak k vašej duševnej rovnováhe.

O nás

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie je výsledkom dlhoročného štúdia a praktických skúseností z viac ako 25 ročnej praxe v odbore klinická psychológia.

Naši zamestnanci

PhDr. Ivana Havadejová - Klinický psychológ, psychoterapeut – odborný garant

Po ukončení vysokoškolského jednoodborového štúdia psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach získavala prvé praktické skúsenosti v Centre poradensko-psychologických služieb pre pár jednotlivca a rodinu v Prešove. Po dvojročnej odbornej príprave v tejto inštitúcii sa stala držiteľkou odborného certifikátu z poradenskej propedeutiky so zameraním na partnerské a rodinné poradenstvo.

Neskôr pôsobila pod odbornou garanciou v Ambulancii klinickej psychológie v Prešove. Na tejto pôde mala možnosť desať rokov naplno odborne pracovať v procese ambulantnej psychologickej starostlivosti o pacientov s rôznymi diagnózami duševných porúch a porúch správania. Počas tohto obdobia absolvovala a v roku 2005 úspešne ukončila 4 – ročný psychoterapeutický výcvik v kognitívno- behaviorálnej psychoterapii v Slovenskom inštitúte pre výcvik KBT v Liptovskom Mikuláši, následne bola riadne zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR.

V roku 2006 obhájila rigoróznu prácu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore psychológia a v roku 2008 získala certifikát odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v odbore psychoterapia.

Od roku 2011 pracovala ako psychológ na Krajskom operačno stredisku záchrannej zdravotnej služby v Prešove a od roku 2017 po súčasnosť pôsobí ako psychológ špecialista v oblasti komunikácie na LTV 155 pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Počas pôsobenia na tomto pracovisku absolvovala výcvik v individuálnej a skupinovej krízovej intervencii CISM s lektorom Oliverom Borbourom z univerzity Mariland, výcvik vo využití biofeedbackových metód, metódy HRV Biofeedback, základy psychotraumatológie a základy koučingu.

V roku 2014 ukončila špecializáciu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v špecializačnom odbore klinická psychológia a následne získala od Slovenskej komory psychológov licenciu na výkon práce odborného zástupcu v odbore klinická psychológia a psychoterapia.

Od roku 2015 sa profesionálne intenzívnejšie zameriava na liečbu psychickej traumy. Svoje odborné vedomosti si rozšírila v dvojročný výcviku v psychotraumatológii a EMDR terapii v Slovenskom inštitúte pre psychotraumatológiu a EMDR v Trenčíne a ďalej pokračuje v tejto oblasti vo vzdelávaní

Okrem odbornej práce psychológa a psychoterapeuta priamo s klientom, mala príležitosť pôsobiť aj ako vysokoškolský pedagóg na Prešovskej univerzite v Prešove.
Od roku 2006 pôsobila ako externý pedagóg na Filozofickej fakulte v Prešovskej univerzity na Inštitúte psychológie, kde šesť rokov vyučovala odborný predmet základy kognitívno- behaviorálnej psychoterapie.

Dva roky pôsobila na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave ako externý vyučujúci základov komunikácie v odbore Operátor záchrannej zdravotnej služby.

Aktuálne desiaty rok pôsobí ako vyučujúci na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity, kde vyučovala odborný predmet poruchy detského vývinu. V súčasnosti zastrešuje výučbu predmetov psychohygiena a sociálno- psychologický výcvik.

Všetky príležitosti, ktoré jej vstúpili do života, boli vzácne a významne obohacujúce z hľadiska zefektívňovania kvality poskytovanej psychologickej starostlivosti o klientov a pacientov. Ako sama udáva, posunuli ju vpred nielen ako odborníka, ale aj ako človeka. Tieto skúsenosti naplno zúročuje aj vo svojej ambulancii , ktorú otvorila v marci 2017 a tým prispieva k obohacovaniu a rozvoju životov mnohých, ktorí to v oblasti duševného zdravia potrebujú, prípadne do budúcna budú potrebovať.

PhDr.Ivana Havadejová

PhDr. Ivana Havadejová
Klinický psychológ, psychoterapeut – odborný garant

Mgr. Bibiána Jozefiaková - psychológ

Prvé praktické skúsenosti získavala počas štúdia jednoodborovej psychológie na Prešovskej univerzite, v rámci ktorého sa pravidelne zúčastňovala rôznych praxí a stáží na Slovensku ale aj v zahraničí. Skúsenosti získala pri práci s pacientmi s látkovými a nelátkovými závislosti v Psychiatrickej liečební Červený Dvur; s pacientmi hospitalizovanými na 1. Psychiatrickej klinike UNLP v Košiciach a tiež s vodičmi a pacientmi v ambulancii dopravnej a klinickej psychológie v Prešove. Celých 5 rokov na vysokej škole pôsobila aj ako aktívny a neskôr vedúci člen Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie, kde sa podieľala na organizácii niekoľkých workshopov, diskusií a prednášok na rôzne psychologické témy.

Po ukončení štúdia pôsobila v Národnom ústave duševného zdravia v Prahe, kde sa pod vedením Dr. Petra Winklera venovala výskumu stigmy duševného zdravia a duševných porúch. To ju inšpirovalo pokračovať ďalej vo vedeckej činnosti a doplniť si kvalifikáciu v rámci PhD. štúdia na Inštitúte sociálneho zdravia Palackého univerzity v Olomouci, kde sa pod vedením prof. Jozefa Hašta a dr.Natálie Kaščákovej venuje ako interný doktorand téme reziliencie a jej významu pre duševné zdravie.

Od roku 2021 je zaradená do špecializačného štúdia klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Od roku 2022 je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v kognitívne-behaviorálnej psychoterapii. Obe vzdelávania využíva pri práci v ambulancii klinickej psychológie a psychoterapie kde sa od roku 2021 venuje najmä realizácii, vyhodnocovaniu a interpretácii psychologických vyšetrení a psychoterapii s využitím KBT prvkov pod supervíziou PhDr. Ivany Havadejovej.

Skúsenosti získava aj v rámci dištančného poradenstva, kde pôsobí ako poradca v e-mailovej poradni Informačného centra mladých, ale aj v rámci online poradne MojRa

Pravidelne dopĺňa svoje vedomosti na rôznych kratších kurzoch a workshopoch zameraných najmä na rôzne diagnostické metódy (r. 2017 – kurzy arteterapie pod vedením Mgr. Barbory Petrgálovej, r. 2020 – Baum test, pod vedením PhDr. Evy Sklenárovej; kurz základy krízovej intervencie pod vedením Dr. Miroslavy Zimányovej; r. 2021 – kurz práce s terapeutickými kartami pod vedením Dr. Márie Anyalaiovej ; dlhodobý kurz v metóde ROR pod vedením Dr. Kataríny Petrovej; r. 2022 – kurz autogénneho tréningu pod vedením prof. Jozefa Hašta).

Mgr. Bibiána Jozefiaková

Mgr. Bibiána Jozefiaková
Psychológ

Psychologické služby

ikona

Psychologická diagnostika

 • psychologické vyšetrenia dorastu a dospelých: intelekt, osobnosť, psychické funkcie, špecifické schopnosti
 • psychologické vyšetrenia žiadateľov a držiteľov zbrojných preukazov
 • psychologické vyšetrenia psychickej spôsobilosti na prácu v bezpečnostných službách - SBS
ikona

Psychoterapia

 • kognitívno-behaviorálna psychoterapia, individuálnu a skupinovú formu (liečba depresie, úzkosti, fóbií, porúch príjmu potravy, porúch spánku, sexuálnych dysfunkcií, traumy, psychosomatických ochorení a i.)
 • krízová intervencia a liečba psychickej traumy metódou EMDR
 • partnerské a rodinné poradenstvo
 • relaxačné techniky
 • HRV biofeedback
ikona

Prevencia

 • zvládania stresu a psychickej záťaže
 • špeciálne komunikačné tréningy
 • tréningy asertivity a sociálnych zručnosti
 • osobnostný rozvoj
 • relaxačné techniky
 • HRV Biofeedback

ikonaOrdinačné hodiny


Pondelok 8:00 - 14:00
Utorok 8:00 - 14:00
Streda 8:00 - 14:00
Štvrtok 8:00 - 14:00
Piatok 8:00 - 14:00

Termíny psychoterapie je možné pružne prispôsobiť požiadavkám klientov.

ikonaCenník


individuálna psychoterapia 50 min. 35 eur
partnerské, rodinné poradenstvo 90 min. 50 eur
psychologické vyšetrenie 60 min. 40 eur

Kontakt

IH & psychology s.r.o.
Jarková 28
080 01 PREŠOV
Mobil: (+421) 0905 65 00 43
PhDr. Ivana Havadejová
ihavadejova@ihpsychology.sk

Kontaktný formulár

* Kliknutím do štvorca potvrďte, že nie ste robot.

* Tieto údaje sú povinné.